Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Guiswegproject en de busbrug

De oplossing ‘verdiepte aanleg van het spoor’, waarvoor al enkele jaren door o.a. de vereniging Hart voor Stad gepleit wordt, is natuurlijk de allerbeste oplossing voor infrastructurele- en leefbaarheidsproblemen aan de westzijde van het spoor. Het onzalige en geldverslindende Guiswegproject zou hierdoor geheel overbodig kunnen worden.
Voor dit MKBA-onderzoek is door de gemeente € 150.000 begroot. In een gesprek met wethouder Slegers werd ons verteld dat het om een MKBA ‘light’ gaat, omdat men anders 3 jaar op de resultaten zou moeten wachten. Er is volgens wethouder Slegers al € 4 miljoen aan project Guisweg uitgegeven. “Dat geld gaan we natuurlijk niet zomaar weggooien”, aldus dhr. Slegers. Kortom: het lijkt erop dat die trein gewoon doordendert!

Maar is in dat geval het laten maken van een MKBA-light geen weggegooid geld? Als het Guiswegproject doorgaat is de verdiepte ligging van het spoor natuurlijk volkomen onmogelijk geworden! Immers: als er een tunnel ligt, hoe kan dan het spoor nog verdiept worden? Kunnen we daarom nu al voorzien dat het project Guisweg met een van de twee varianten gewoon wordt uitgevoerd?

Over de informatie naar de raad inzake de kosten en looptijd van een MKBA nog het volgende:
Wij hebben ons laten informeren door een deskundige op het gebied van MKBA’s. De resultaten hiervan hebben we in een brief aan de raadsleden laten weten.

We hebben hen o.a. het volgende geschreven:

  • Een gemiddelde MKBA is in 3 tot 4 maanden klaar en kost ongeveer € 50.000. Hoe komt de gemeente dan aan een bedrag van € 150.000?
  • De nieuw op te stellen MKBA zal een vergelijking moeten inhouden van alle drie de varianten (verdiept spoor, Guisweg variant 1 en Guisweg variant 2). 
  • Er zijn ook verkeersstudies nodig van deze drie varianten. Deze studie zal een paar maanden in beslag nemen. Pas dan kan er een weloverwogen besluit worden genomen.
  • De aanleg van de op- en afritten van de A8 van en naar de Guisweg is een hoofdstuk apart en ook dit zou eigenlijk in een MKBA meegenomen moeten worden.

Kortom: in één MKBA moeten de drie varianten worden onderzocht, waarbij de resultaten van de verkeerstudies moete worden meegenomen. Pas daarna kan er een weloverwogen besluit genomen worden wat de beste keuze is voor de langere termijn.

We willen met deze brief aan de Raadsleden duidelijk willen maken dat het er alle schijn van heeft dat de optie “verdiept spoor” geen serieuze kans krijgt, terwijl de Raad dit unaniem als – in principe – de beste oplossing ziet. Dat het project Guisweg gewoon doorgaat zal ongetwijfeld te maken hebben met de tijdsdruk die op dit alles wordt gelegd. Dit wordt o.a. gedaan door de vervoersregio Amsterdam, met ProRail als direct belanghebbende. Prorail wil volgens haar planning dat in 2025 méér treinen op dit traject moeten gaan rijden. Dit argument zal gebruikt gaan worden om de verdieping van het spoor kansloos te doen zijn.

Wij vinden dat, als het om leefbaarheid en mobiliteit én een toekomstbestendige oplossing gaat, die tijdsdruk niet gebruikt mag worden.

En tenslotte: in verbinding met de verdiept spoor-optie zal ook de spitsopenstelling van de busbrug en de daarmee verbonden afwikkeling van het verkeer door Westerkoog opnieuw bekeken moeten worden.

Het is al met al treurig dat we al een jaar na de vaststelling van het Zaans Mobiliteitsplan moeten vaststellen dat dit plan – waar het de westelijk van het spoor gelegen wijken betreft – al volledig achterhaald lijkt. Iets waar we in onze reactie op dat plan ook al op gewezen hebben.